CURS TREBALLS EN ALÇADA

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics sobre treballs en alçada per tal que l’alumne pugui desenvolupar el seu treball de forma eficient i segura.

  2. Corregir hàbits insegurs adquirits pel treballador.

  3. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Identificació dels elements que intervenen en una caiguda.

  • Diferenciació dels equips de protecció individual, el seu ús i manteniment.

  • Utilització de diferents sistemes anticaigudes.

  • Identificació i posada en pràctica de diferents tècniques de treballs en alçada.

En el marc de l’àmbit dels treballs en alçada, també fem cursos de rescat en alçada, de treballs verticals i a talussos.