CURS GRUA PONT

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics relatius a l’ús d’una grua pont.

  2. Corregir hàbits insegurs adquirits pel treballador.

  3. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Identificació dels elements que configuren una grua pont.

  • Conèixer els diferents elements accessoris d’elevació existents i la seva idoneïtat en funció del tipus de càrrega.

  • Realització d’eslingament de càrregues.

    Aplicar tècniques d’ús de la grua: control de balanceig, transport i col·locació de càrregues, etc.

  • Fer exercicis de guiat de càrregues amb ajuda de senyaler.

  • Identificar els principals riscos existents durant el seu ús i les mesures preventives que cal aplicar.