CURS ATEX

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics sobre la realització de forma segura i eficient de treballs en zones atex.

  2. Corregir hàbits insegurs adquirits pel treballador.

  3. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Conèixer la normativa específica per a treballs en zones atex.

  • Identificació dels riscos i de les mesures preventives en zones atex.

  • Conèixer les eines, els equips de treball i els epis per a zones atex.

  • Identificar i analitzar les propietats físiques i químiques dels compostos potencialment explosius.